Εκπαίδευση Προσωπικού

full training

" ...δια βίου εκπαίδευση, το συγκριτικό πλεονέκτημα! "

Η Business Ads είναι εταιρία εξειδικευμένη σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, η Business Ads "βλέποντας" στο μέλλον, σχεδίασε τα business ads trainings.

Σεμινάρια Management
√ Benchmarking √ Ανάλυση Εργασιακής Συμπεριφοράς √ Επιλέγοντας τον Κατάλληλο Υποψήφιο
√ Business Plan √ Ανάλυση Συμπεριφοράς Πελατών √ Επιχειρησιακή Στρατηγική στην Πράξη
√ Business Process Management √ Aνταγωνιστική Στρατηγική και Ανάλυση √ Ηγεσία
√ Category Management √ Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού √ Καθορισμός Διαδικασιών και Περιγραφές Καθηκόντων Αρμοδιοτήτων
√ Change Management √ Αξιολόγηση και Επιλογή Προμηθευτών √ Καταγραφή Απαιτήσεων Προκηρύξεων Διαγωνισμών
√ Crisis Management √ Βασικές Αρχές Management Λήψη Αποφάσεων
√ Franchising √ Βελτίωση Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών √ Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ
√ Logistics Management √ Γραμματέας ως Διοικητικό Στέλεχος √ Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
√ Management Προμηθειών √ Διαπραγμάτευση √ Στρατηγικό Management
√ Managing Stress √ Διαπραγμάτευση με Προμηθευτές √ Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
√ Project Management √ Διαχείριση Προμηθευτών √ Τεχνικές Συμμετοχής σε Συνέντευξη Επιλογής
√ Time Management √ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού √ Παρακίνησης
√ Άμεση Κερδοφορία Προϊόντος √ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ (0,24%), ενώ επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,24%) το έτος {source}<?php echo date("Y")-1 ?>{/source}, μπορούν να το μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό κατά το έτος {source}<?php echo date("Y") ?>{/source}.

H Business Ads αναλαμβάνει:

  • Εισηγητές
  • Σημειώσεις - Εκπαιδευτικό υλικό
  • Αξιολόγηση Σεμιναρίου
  • Εποπτικό υλικό (Projector, οθόνη προβολής, πίνακας, κ.λ.π)
  • Γραμματειακή υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης