Έρευνα Αγοράς

full research

Η Business Ads διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες αγορες Πρωτογενείς, δηλαδή έρευνες που τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν υπάρχουν ήδη, αλλά για πρώτη φορά συγκεντρώνονται και θα επεξεργαστούν, είτε Δευτερογείς δηλαδή έρευνες που οι προς συγκέντρωση πληροφορίες υπάρχουν ήδη επεξεργασμένες, σε διάφορες βάσεις δεδομένων και συγκεντρώνονται σε μια ενιαία μελέτη.

 

Πρωτογενείς έρευνες αγοράς

  • Έρευνες διαθέσεων ενδιάμεσων (καναλιών διανομής)
  • Έρευνες καταναλωτών
  • Καταγραφή σημείων πώλησης

         Μέθοδοι επισκόπησης πρωτογενούς έρευνας

  • Προσωπική συνέντευξη
  • Τηλεφωνική συνέντευξη
  • Αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου

          Στάδια υλοποίησης της έρευνας

  1. Σχεδίαση ερωτηματολογίου
  2. Ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων
  3. Καταχώρηση των απαντήσεων
  4. Ταξινόμηση των απαντήσεων
  5. Στάθμιση των απαντήσεων
  6. Αξιολόγηση των απαντήσεων
  7. Σύνταξη αναφοράς και εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων
  8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Δευτερογενείς έρευνες αγοράς

 • Προσδιορισμός κοινού στόχου (target group)
 • Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις
 • Οικονομικές τάσεις
 • Αριθμητική, ποιοτική εξέλιξη κλάδου