Μελέτες Επιχειρηματικών Σχεδίων

full bplan

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί µια λεπτοµερή ανάλυση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας ή του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα:

  1. Σε πόσα χρόνια αναµένεται να αποσβεστεί η επένδυση;
  2. Αν και πότε τα έσοδα θα υπερβούν τα λειτουργικά έξοδα;
  3. Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης σε 5 ή 10 χρόνια και να συγκριθεί µε εναλλακτικές επενδύσεις;
  4. Αν χρειάζεται να αναπροσαρµοσθεί το µέγεθος της µονάδος ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη ή µεγαλύτερη απόδοση;
  5. Αν χρειάζεται να αναπροσαρµόσει τις αρχικές υποθέσεις για τον τύπο τουρίστα που απευθύνεται, την κατηγορία του ξενοδοχείου ή την πληρότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει;

Είναι αναγκαίο για:

  • Την προσέλκυση κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας
  • Την κατανοµή των κεφαλαίων µέσα σε µια επιχείρηση
  • Τον καθορισµό ή επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής µιας επιχείρησης
  • Την επιλογή του κατάλληλου µεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing)
  • Ως λειτουργικό προσδιορισµό και κριτήριο ετήσιας σύγκρισης πεπραγµένων και σχεδίου

 

To Marketing plan  περιλαμβάνει την καταγραφή των στόχων, στρατηγικών και τακτικών ως προς  τα προϊόντα,    την διακίνηση  τους, τις διάφορες μορφές επικοινωνίας με πελάτες  ή Επιρεάζοντες & τιμολογιακή  - πιστωτική πολιτική της εταιρίας.  Ο καθορισμός αυτός γίνεται υπό το πρίσμα της ανάλυσης των τάσεων της αγοράς, του ανταγωνισμού  και της ανάλυσης του τελικού χρήστη των προϊόντων της εταιρίας.

 

Μελέτες Τεχνικού Συμβούλου Δημοσίων Οργανισμών & Φορέων:

Για την ένταξη  διαφόρων κατασκευών, εξοπλισμών  & λοιπών εγκαταστάσεων,  σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, απαιτείται η συγγραφή μελετών με αναλυτική παρουσίαση του έργου, της χρησιμότητας  & λειτουργίας, των προοπτικών του και της τεκμηρίωση  χρηματοδότησης.  Επίσης περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τις φάσεις υλοποίησης του έργου, τον συντονισμό και την διαχείριση των διαδικασιών χρηματοδότησης των έργων.Γενικά ο τεχνικός σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του χρηματοδοτούμενου έργου.